Koncepcja pracy przedszkola

,,Dusza dziecka jest jak ziemia niezaorana, umiej ją uprawiać, a wyda ci owoc stokrotny; jest to jakby młode drzewko, które da się nagiąć do każdego kształtu i przyjmie każdy, jaki mu dasz kierunek”

B. Markiewicz, Wychowanie dzieci opuszczonych, w: Powściągliwość i Praca 6(1903) nr 10

,,Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka
do człowieka.”

Jan Paweł II

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),
 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Źródła opracowania koncepcji:

 • Przy tworzeniu koncepcji korzystano: z Programu wychowania przedszkolnego wg systemu pedagogicznego bł. Ks. Bronisława Markiewicza Kosz malin

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest przede wszystkim na personalistycznej myśli pedagogicznej błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza i Jana Pawła II, z której wywodzą się wizja i misja przedszkola:

Wizja Przedszkola

Misja Przedszkola

 • wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, zgodnie z zawołaniem św. Michała Archanioła,,Któż jak Bóg”. Poznaj zgromadzenie Sióstr Michalitek.
 • wychowanie do samodzielności i troski o własny rozwój przez potrójną pracę: duchową, fizyczną, umysłową
 • kształtowanie patriotyzmu
 • kształtowanie mocnych charakterów przez wychowanie do powściągliwości, czyli roztropne używanie dóbr i wartości materialnych
 • doświadczanie konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa i dobra dziecka)
 • proces wychowawczo-dydaktyczny nastawiony na wychowanie do wartości
 • wychowanie oparte na zasadzie indywidualizacji.

Cele szczegółowe:

Współpraca z rodzicami

➤ Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom, analizowana i modyfikowana zgodnie z potrzebami przedszkola oraz przez nich akceptowana.

➤ W czasie zebrań oraz w kontaktach indywidualnych rodzice są informowani o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w grupach.

➤ Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest do stałego ich wglądu w miejscach ogólnie dostępnych.

➤ W rozmowach indywidualnych rodzice są informowani o postępach dziecka i współpracują z nauczycielką w zakresie wspomagania rozwoju swojego dziecka.

➤ Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy, w miarę możliwości realizuje inicjatywy na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

➤ W ramach pedagogizacji rodziców organizowane są prelekcje, gazetki, oraz udostępniane są książki i czasopisma nt. wychowania

➤ Rodzice uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, biorą aktywny udział w organizacji pikniku rodzinnego, balu karnawałowym, uczestniczą w wycieczkach i pielgrzymkach, wspólnie z dziećmi i kadrą uczestniczą w Eucharystii.

➤ Rodzice współuczestniczą w promowaniu pomysłów do współpracy ze środowiskiem lokalnym, inicjują wyjazdy pomagają w przekazywaniu informacji, uczestniczą w przygotowaniach do uroczystości, proponują szkolenia, kompetentni w swoich zawodach (pedagog, logopeda, psycholog, pielęgniarka, górnik, informatyk -założenie strony internetowej, plastyk,muzyk itp) udzielają porad, wspierają w konkursach, są pomysłodawcami zajęć dla dzieci w przedszkolu.

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanków

➤ W przedszkolu są prowadzone i dokumentowane obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków.

➤ Przeprowadzana jest analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w celu: przedstawienia rodzicom stanu gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole, wspomagania i korygowania rozwoju dziecka przez nauczycielkę, ewentualnego skierowania dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

➤ W planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniane są wnioski z analiz osiągnięć dzieci.

➤ Podejmowane działania dydaktyczno-wychowawcze są zgodne z podstawą programową, dostosowywane do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci
z uwzględnieniem indywidualizacji procesu wspomagania rozwoju.

➤ Prowadzone są zajęcia ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań dzieci

Formacja nauczycieli, współdziałanie

➤ Organizowane są spotkania, prelekcje, mające na celu poznawanie koncepcji pedagogicznej ks. Bronisława Markiewicza

➤ Klimat przedszkola sprzyja wzajemnej współpracy nauczycielek, daje możliwość wspólnego rozwiązywania problemów i wspomagania w realizacji pełnionych zadań.

➤ Nauczycielki współpracują ze sobą. Wspólnie rozwiązują problemy i wspomagają się nawzajem na wszystkich poziomach: (Rada Pedagogiczna, edukacja, współpraca z rodzicami, planowanie pracy z dziećmi, samokształcenie).

➤ Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołu nauczycieli.

➤ Współpracują przy powstawaniu podręcznika metodycznego promującego wartości chrześcijańskie Malinki – dobre uczynki/szczegóły w planie rocznym/.

Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o następujące programy wychowania przedszkolnego:

 • „Kosz malin” Program wychowania przedszkolnego według systemu
  pedagogicznego bł. Bronisława Markiewicza, s. Iwona Szewc, Miejsce Piastowe 2012
 • ,,Zanim będę uczniem” Program wychowania przedszkolnego, Elżbieta Tokarska, J. Kopała, wyd. Edukacja Polska 2010;
 • ,,Czterolatek w przedszkolu” Program wychowania przedszkolnego, Elżbieta Tokarska, J. Kopała, wyd. Edukacja Polska 2010;
 • ,,Razem w przedszkolu trzylatka” Program Wychowania Przedszkolnego, wyd. WSIP 2011;
 • Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Tradycje przedszkola

Placówka ma swego Patrona, kalendarz imprez i uroczystości na stałe wpisanych w tradycję, oraz występujących doraźnie :

 • Mszę święte biskupem Antonim Długoszem, i zaproszonymi kapłanami
  Pasowanie na Przedszkolaka
 • Dzień Papieski
 • Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 • Bal Wszystkich Świętych
 • Spotkanie ze św. Mikołajem
 • Jasełka
 • Spotkanie przy choince, Opłatek
 • Bal karnawałowy,
 • Świętowanie z Dziadkiem i Babcią
 • Świętowanie Patrona naszego przedszkola
 • Święto Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Piknik rodzinny
 • Świętowanie imienin całego personelu, składanie życzeń, krótkie, artystyczne prezentacje
 • Urodziny i imieniny wychowanków, ze słodkim poczęstunkiem,
 • Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego

Współpraca ze środowiskiem ma na celu:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów zawodowych,
 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
 • podtrzymywania tradycji,
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta Ząbki w imprezy kulturalne, konkursy

Planujemy współpracować z:

 • Szkołą Katolicką im. Ks. Jana Twardowskiego w Ząbkach – udział w zwiedzaniu szkoły,
 • Parafią rzymsko-katolicką Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
 • Teatrem Praha, Multikino w Warszawie udział dzieci w konkursach, uczestnictwo w spotkaniach teatralnych, kinowych, muzycznych, udział w uroczystościach organizowanych na terenie miasta Zabki, prezentowanie umiejętności tanecznych, zwiedzanie wystaw.
 • Krajową Siecią Ratownictwa – pokazy dla dzieci, pogadanki.
 • Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych.
 • Opieką Społeczną w Ząbkach – pomoc materialna dla rodziców.
 • Rzemieślnikami, zakładami pracy, prywatnymi przedsiębiorstwami, itp.- poznawanie miejsc pracy najbliższej rodziny.
 • Wyższymi uczelniami do prezentacji swoich umiejętności, stworzenie możliwości studentom pedagogiki odbywania praktyk i prowadzenia badań do swoich prac semestralnych, licencjackich, magisterskich.
 • Współpraca z organami nadrzędnymi – Urząd Miejski w Ząbkach, Kuratorium Oświaty w Warszawie – udział w organizowanych naradach dyrektorów przedszkoli.
 • Z absolwentami przedszkola – organizowanie spotkań, prezentowanie twórczości wokalnej, recytatorskiej, plastycznej.

Realizacja współpracy przebiegać będzie na podstawie opracowanych planów i przyjmować następujące formy:

 • spotkania, pogadanki, wycieczki, zwiedzanie wystaw
 • udział w konkursach, akcjach, imprezach środowiskowych,
 • badania,
 • pokaz udzielania pierwszej pomocy itp.